Compartir

Velocitat

En física, la velocitat és una mesura vectorial del moviment d'un mòbil, incloent la direcció d'aquest moviment. Es defineix com el quocient entre el vector desplaçament i el temps que ha trigat el cos en realitzar el desplaçament. En el llenguatge quotidià, velocitat se sol referir a l'escalar de la velocitat física, o velocitat lineal, que considera només la intensitat del moviment, però no la seva direcció. En el SI s'usa la unitat derivada metre per segon (m/s) per a mesurar-la.

Escrigui el nombre de km/h voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració