Compartir

Temperatura

En termodinàmica la temperatura és la magnitud que indica el grau de calor d'un cos mesurant-ne l'energia tèrmica en relació amb la d'un altre. Físicament, la temperatura està relacionada directament amb l'energia cinètica dels àtoms, molècules, etc. que formen el cos. Així, les molècules d'un cos calent vibraran amb més rapidesa que les d'un cos fred. Per altra banda la temperatura és el nivell d'escalfor d'un cos. Es mesura emprant un aparell anomenat termòmetre.

Escrigui el nombre de Celsius voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració