Compartir

Cabal

El cabal és la quantitat de líquid que passa per una secció concreta del seu recorregut per unitat de temps. S'expressa en m³/s (d'acord amb les unitats del Sistema Internacional), o, en el cas de cabals més petits, l/s (litres per segon). En hidràulica i hidrologia, és un concepte que hom empra tant per a canonades com per a canals, així com per a rius.

Escrigui el nombre de Metres cúbics per segon (m³/s) voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració