Compartir

Pressió

La Pressió (de símbol p), en física és la mesura de la força per unitat de superfície. En el Sistema Internacional (SI) les unitats de pressió es mesuren en newtons per metre quadrat, denominats pascals. La pressió a vegades es mesura, no com la pressió absoluta, sinó com la pressió per damunt de la pressió atmosfèrica, també denominada pressió normal.

Escrigui el nombre de Pascal (Pa) voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració