Chia sẻ

Jun của bức xạ ion hóa bởi một kg vật chất (J/kg), liều hấp thu

Nhập số Jun của bức xạ ion hóa bởi một kg vật chất (J/kg) bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

Chuyển đổi công tắc Chuyển đổi

From
bằng
To

Cài đặt