Chia sẻ

Năng lượng

Năng lượng, theo công thức liên hệ đến khối lượng toàn phần E = mc² trong lý thuyết tương đối của Albert Einstein, là một thước đo khác của lượng vật chất. Nó là khối lượng nhân với một hằng số có đơn vị là vận tốc bình phương. Do vậy đơn vị đo năng lượng, trong hệ đo lường quốc tế, là kg (m/s)².

Nhập số J bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

From
bằng
To

Cài đặt