Chia sẻ

Diện tích

Diện tích là độ đo dùng để đo độ lớn của bề mặt có đơn vị là mét vuông (m²). Diện tích bề mặt của một đối tượng là toàn bộ những gì ta có nhìn thấy của đối tượng.

Nhập số Mét vuông (m²) bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

From
bằng
To

Cài đặt