Chia sẻ

Lịch thai kỳ
  số ngày đã trải qua

  số ngày còn lại

  phần trăm đã phát triển

Quý ba tháng Tháng Ngày Tuần Sự kiện
Thời gian trôi qua
Quý ba tháng 1Tháng 0→1Tuần 1Ngày đầu tiên của kỳ cuối:
Tuần 2
Tuần 3Em bé của bạn đã được thụ thai
Tuần 4
Tháng 1→2Tuần 5Kết quả thử thai dương tính
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Tuần 9
Tháng 2→3Tuần 10
Tuần 11Tim em bé của bạn đập
Tuần 12
Tuần 13
Quý ba tháng 2Tháng 3→4Tuần 14
Tuần 15Thời kỳ rủi ro nhất đã kết thúc
Tuần 16
Tuần 17Sinh bé trai hay bé gái?
Tuần 18
Tháng 4→5Tuần 19Cảm nhận được em bé của bạn đạp
Tuần 20Em bé của bạn nghe âm thanh
Tuần 21
Tuần 22
Tháng 5→6Tuần 23
Tuần 24
Tuần 25
Tuần 26
Tuần 27
Quý ba tháng 3Tháng 6→7Tuần 28Em bé của bạn có thể hít thở
Tuần 29
Tuần 30
Tuần 31
Tháng 7→8Tuần 32
Tuần 33Em bé của bạn có móng tay và móng chân
Tuần 34
Tuần 35
Tuần 36
Tháng 8→9Tuần 37
Tuần 38Em bé của bạn đã đủ tháng
Tuần 39
Tuần 40Em bé của bạn sẽ ra đời tuần tới
 

Cài đặt