Chia sẻ

Thời gian

Thời gian là khái niệm vật lý chỉ trình tự xảy ra của các sự kiện và đo lượng (nhiều hay ít) mà sự kiện này xảy ra trước hoặc sau sự kiện kia. Đơn vị đo thời gian tiêu chuẩn ở Việt Nam, tuân thủ hệ đo lường quốc tế, là giây.

Nhập số Một phần nghìn giây bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

From
bằng
To

Cài đặt