Chia sẻ

Điện tích

Theo quy ước, có hai loại điện tích: điện tích âm và điện tích dương. Điện tích của electron là âm, ký hiệu là -e còn điện tích của proton là dương, ký hiệu là +e với e là giá trị của một điện tích nguyên tố.

Nhập số Coulomb (C) bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

From
bằng
To

Cài đặt