Chia sẻ

Port-au-Prince, Haiti (UTC -5), múi giờ

Thời gian hiện tại Port-au-Prince, Haiti

Port-au-Prince
Haiti
UTC -5
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

UTC -5

Tất cả các múi giờ UTC -5

Đồng hồ thế giới

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
HanoiClose
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát
New York CityClose
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt