Chia sẻ

Kilomét trên giờ (tối đa) (Tốc độ gió), tốc độ gió

Nhập số Kilomét trên giờ (tối đa) bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

Chuyển đổi công tắc Chuyển đổi

From
bằng
To

Cài đặt