Share Share

Điện tích

Theo quy ước, có hai loại điện tích: điện tích âm và điện tích dương. Điện tích của electron là âm, ký hiệu là -e còn điện tích của proton là dương, ký hiệu là +e với e là giá trị của một điện tích nguyên tố.

Type the number of Coulomb (C) you want to convert in the text box, to see the results in the table.

Chuyển đổi công tắc Chuyển đổi

From
is equal to
To

Cài đặt