Diện tích

Tôi muốn chuyển đổi:

Mét

-
-
-
-
-
-
-

Anh/Mỹ

-
-
-

Tiếng Nhật

-
-
-
-

Khác

Quảng cáo
Diện tích là độ đo dùng để đo độ lớn của bề mặt có đơn vị là mét vuông (m²). Diện tích bề mặt của một đối tượng là toàn bộ những gì ta có nhìn thấy của đối tượng. Đọc thêm >>

Hỗ trợ dịch thuật - Tiếng Việt

Here you can suggest translations or spelling corrections for your own language. An administrator will be notified and decides whether to publish changes or not. Thank you for bothering!