Валута

Искам да превърна:

Европа

 

Северна Америка

 

Азия

 

Океания

 

Африка

 

Южна Амерка

 
Източник: FOREX Bank
Източник: ECB
Реклама
Валутата е единица за обмен, която улеснява размяната на стоки и услуги. Тя е парична форма, като парите са дефинирани по-скоро като средство за размяната, а не като средство за съхранение на стойност. Валутна зона е страна или регион, в който специфична валута има доминираща роля като средство за размяна. За да се улесни търговията между различните валутни зони, ежедневно се обявяват валутни курсове - т.е. цени по които дадено количество от една валута (или съответно стоки и услуги от дадената валутна зона) се обменя срещу друга валута. Съвременните валути могат да бъдат класифицирани или като валути с плаващ обменен курс или като валути с фиксиран обменен курс. Прочетете повече >>

Необходим е превод - Български

Тук може да предлагате преводи или поправки по правопис за вашия роден език.Администраторът ще бъде уведомен и ще реши дали да публикува промените или не.Благодарим Ви за грижите.