B6, 纸张大小

选择度量单位:

国际标准尺寸-A系列

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

国际标准尺寸-B系列

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

国际标准尺寸-C系列

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

日本尺寸

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
廣告

需要翻译 - 简体中文

在这里您可以对您母语的翻译进行建议或者拼法纠正。管理人员会注意到这一改动并决定是否采纳或者拒绝。谢谢您的建议!