Tiền tệ

Tôi muốn chuyển đổi:

Châu âu

-
-
-
-
 

North america

-
-
-
-
-
-
-
-
 

Châu Á

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

Oceania

-
-
-
-
 

Châu Phi

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

South America

-
-
-
-
 
Source: FOREX Bank
Source: ECB
Quảng cáo
Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Vì định nghĩa như vậy, tiền tệ còn được gọi là "tiền lưu thông". Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền xu) do Nhà nước (ngân hàng trung ương, Bộ Tài chính, v.v...) phát hành. Đọc thêm >>

Hỗ trợ dịch thuật - Tiếng Việt

Here you can suggest translations or spelling corrections for your own language. An administrator will be notified and decides whether to publish changes or not. Thank you for bothering!