foot khối, Thể tích

Tôi muốn chuyển đổi:

Hệ mét

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Hệ thống đo lường chất lỏng/chất khô của Anh

-
-
-

Đơn vị đo lường chất lỏng của Mỹ

-
-
-
-

Đơn vị đo lường chất khô của Mỹ

-
-
-
-

Tiếng Nhật

-
-
-
-

Đơn vị đo lường trong nấu ăn (Mỹ)

-

Đơn vị đo lường trong nấu ăn (m)

Quảng cáo
Thể tích, hay dung tích, của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Thể tích có đơn vị đo là lập phương của khoảng cách (khoảng cách mũ 3). Trong Hệ đo lường quốc tế, do đơn vị đo của khoảng cách là mét, đơn vị đo của thể tích là mét khối, m³. Đọc thêm >>