Đơn vị năng lượng nhiệt Anh, Năng lượng

Tôi muốn chuyển đổi:

Mét

-
-
-
-
-
-

Anh/Mỹ

-

Khác

-
-
Quảng cáo
Năng lượng, theo công thức liên hệ đến khối lượng toàn phần E = mc² trong lý thuyết tương đối của Albert Einstein, là một thước đo khác của lượng vật chất. Nó là khối lượng nhân với một hằng số có đơn vị là vận tốc bình phương. Do vậy đơn vị đo năng lượng, trong hệ đo lường quốc tế, là kg (m/s)². Đọc thêm >>

Hỗ trợ dịch thuật - Tiếng Việt

Here you can suggest translations or spelling corrections for your own language. An administrator will be notified and decides whether to publish changes or not. Thank you for bothering!